ข่าวการเงิน

 ประเภท : สถิติการเงิน 9 กรกฎาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 มิถุนายน 2563 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 4)
 ประเภท : สถิติการเงิน 31 มีนาคม 2563 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 26 ธันวาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 25 ตุลาคม 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562
 ประเภท : สถิติการเงิน 27 กันยายน 2562 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 27 กันยายน 2562 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 ตุลาคม 2561 เรื่อง รายงานบัญชีรายละเอียดรายรับ - รายจ่ายจริง ประจำปีงบประมาณ 2561
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2559 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
 ประเภท : งบทดลอง 30 กันยายน 2558 งบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558