ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสถาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่น เพื่อเข้ารับรางวัล ''ประชาบดี ประจำปี 2566

27 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

              กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง ขอประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่อง รับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากที่ประพฤติตนดีเด่นเพื่อเข้ารับรางวัล   " ประชาบดี '' ประจำปี 2566 จำนวน 4 ประเภท ได้แก่ 1)ประเภทบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ 2)ประเภทองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ 3)ประเภทสื่อสร้างสรรค์ และ 4)ประเภทต้นแบบคนสู้ชีวิต เพื่อให้การสนับสนุนและเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ประกอบคุณงามความดีดูแลช่วยเหลือผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก และส่งเสริมเจตคติเชิงบวกในการอยู่ร่วมกันอย่างเอื้ออาทร มีทัศนคติที่ดีต่อผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมโดยมีระยะเวลาการรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566

              ⇒โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและแบบเสนอประวัติและผลงานตาม OR Code / และขอรับแบบเสนอฯ ได้ที่กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง ในวันเวลาราชการ รายระเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยดังแนบ