เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 9 results.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การบริหารกิจการและการบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2552
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. 2566
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย สุนัขและแมว พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552