เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 7 results.
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องการควบคุมตลาด พ.ศ. 2566
เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อย สุนัขและแมว พ.ศ. 2566
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552