เทศบัญญัติ กฏหมาย

Displaying 1-5 of 6 results.
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ควบคุมกิจการอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2552
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การควบคุมกิจการการเลี้ยงสุกร พ.ศ. 2565