ประชาสัมพันธ์โปรดทราบผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  • 21 ตุลาคม 2562 ประชาสัมพันธ์โปรดทราบผู้สูงอายุและผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพ (กรณีย้ายภูมิลำเนา)
  • 2 ตุลาคม 2562 ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  • 30 กันยายน 2562 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


จำนวนคนเข้าเว็บไซต์

วิสัยทัศน์การพัฒนา

ชุมชนน่าอยู่  ประชากรมีคุณภาพชีวิต  ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ       การบริหารจัดการที่โปร่งใส