- มาตรา 9 (5) ระเบียบข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2558