แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 22 results.
28 ธันวาคม 2566 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลท่าแลง
30 มิถุนายน 2566 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 3/2566 ของเทศบาลตำบลท่าแลง
28 กันยายน 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) แก้ไขครั้งที่ 1
1 มกราคม 2513 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)