แผนพัฒนาท้องถิ่น

Displaying 1-5 of 20 results.
28 กันยายน 2565 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) แก้ไขครั้งที่ 1
1 มกราคม 2513 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่องประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
1 มกราคม 2513 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1
1 มกราคม 2513 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 ของเทศบาลตำบลท่าแลง