การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

Displaying 1-1 of 1 result.
บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นระหว่าง ผู้บริหารเทศบาลตำบลท่าแลง กับ ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าแลง