นโยบายและแผน

เรียน             ท่านประธานสภาเทศบาลตำบลท่าแลงที่เคารพ

                       และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุก ๆ ท่าน

               ตามที่ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564  และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ 20 เมษายน ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ประกาศให้กระผม นายพรชัย ภู่ระหงษ์ เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง นั้น

      เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๔๘ ทศ ซึ่งได้กำหนดให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนเข้ารับหน้าที่ กระผมขอแถลงนโยบายในการบริหารงานและพัฒนาเทศบาลตำบลท่าแลง สำหรับ ช่วงระยะเวลา ๔ ปี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลท่าแลง ภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) นโยบาย Thailand ๔.๐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดเพชรบุรี เป็นหลักในการกำหนดนโยบายการบริหาร และพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพื้นที่ รวมทั้งความต้องการในการพัฒนาทุกๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นที่จะพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ยิ่งขึ้นกระผมและผู้ช่วยผู้บริหารจึงได้กำหนดนโยบายในการบริหารไว้ ๗ ด้าน คือ

               ๑. นโยบายเร่งด่วน

               ๒. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

               ๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

               ๔. นโยบายด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

               ๕. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

               ๖. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

               ๗. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ         

                   ชุมชน

               โดยมีแนวทางในการพัฒนาตามนโยบายแต่ละด้าน ดังนี้

               ๑. นโยบายเร่งด่วน

                   เพื่อตอบสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ได้แก่ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานการณ์ปัจจุบัน และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

               2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

                   2.๑ ก่อสร้าง ปรับปรุง ถนนภายในชุมชนต่าง ๆ ให้เป็นถนนคอนกรีตหรือถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  ให้ได้มาตรฐาน   มีความปลอดภัยแก่ประชาชนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

                   2.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุง ระบบการผลิตน้ำประปา การขยายเขตประปาให้มีคุณภาพ  ได้มาตรฐานน้ำประปา  มีกำลังการผลิตอย่างเพียงพอแก่ผู้ใช้บริการ  รวมทั้งการส่งจ่ายน้ำประปาให้ทั่วถึง

                   2.๓ ก่อสร้าง ปรับปรุง รางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและการระบายน้ำให้ดียิ่งขึ้น

                   2.๔ พัฒนาการให้บริการด้านไฟฟ้าแสงสว่าง  ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึงทุกชุมชน

                   2.๕ พัฒนาแหล่งน้ำ โดยการขุดลอกแหล่งน้ำ คู คลอง  ตลอดจนก่อสร้างปรับปรุงเหมืองสาธารณประโยชน์  ให้ประชาชนมีแหล่งน้ำสำหรับการเกษตร  และป้องกันน้ำท่วม

               3. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

                   3.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การช่วยเหลือสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ช่วยเหลือตนเองไม่ได้  และผู้ยากจน

                   3.2 ส่งเสริมและจัดให้มีการดูแลสุขภาพของกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มคนพิการ และผู้ป่วยติดเตียง ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

                   3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขอย่างทั่งถึง  ควบคุมโรคติดต่อและไม่ติดต่อในชุมชน  ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดต่าง ๆ  รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน

                   3.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) ให้มีคุณภาพ

                   3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

                   3.6 ส่งเสริมและปรับปรุงด้านสุขาภิบาลอาหาร  สำหรับผู้ประกอบการในเขตเทศบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค

                   3.7 สนับสนุนให้มีการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ

                   3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และการช่วยเหลือป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอพร้อมใช้งานป้องกันภัยได้ตลอดเวลา  และป้องกันและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่าง ๆ เช่น อัคคีภัย  อุทกภัย วาตภัย  เป็นต้น

                   3.9 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อมและมีคุณภาพ

                   3.10   ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็ง

                   3.11   เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  โดยจัดอบรมพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน  คณะกรรมการชุมชน  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มสตรี  และกลุ่มผู้สูงอายุ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง

                   3.๑2   ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนให้มีคุณภาพ  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด  ร่วมทำ  เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเอง  สร้างชุมชนให้น่าอยู่

                   3.๑3 พัฒนาปรับปรุง  ระบบเสียงตามสาย  ระบบกระจายข่าวแบบไร้สาย  ให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้นและครอบคลุมทุกชุมชน  เพื่อให้การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ทราบทั่วถึง

               4. นโยบายด้านการศึกษากีฬาศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   4.๑ พัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัยให้ทั่วถึงและมีคุณภาพ  เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาล  จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ โดยมุ่งพัฒนาความพร้อมให้แก่เด็กในทุกด้าน

                   4.๒ สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล  เพื่อจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                   4.3 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย

                   4.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ  รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย  ให้มีการจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ รวมทั้งกีฬาพื้นบ้าน  ตลอดจนจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอในทุกหมู่บ้าน

                   4.4 ส่งเสริมและสนับสนุน อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและวันสำคัญทางศาสนา เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เยาวชนได้อนุรักษ์และเรียนรู้ควบคู่กับการส่งเสริมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยตามสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

               5. นโยบายด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

                   5.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน  ทั้งทางด้านการเกษตร  ด้านครัวเรือน  เป็นการสร้างอาชีพ  สร้างรายได้  ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น

                   5.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการฝึกอบรมอาชีพสาขาต่าง ๆ ตามความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

                   5.3 ส่งเสริมสนับสนุน  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ ให้มีศักยภาพ  มีทักษะในการประกอบอาชีพ  สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง

                   5.4 พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลท่าแลง และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายมากขึ้น

                   5.5 ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามศักยภาพของชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็งแบบยั่งยืน

                   5.6 ส่งเสริมการพัฒนาด้านการเกษตรปลอดภัย

               ๖. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

                   ๖.๑ พัฒนาและดูแลรักษาความสะอาดในเขตเทศบาล  โดยปรับปรุงการให้บริการระบบเก็บขนขยะ  และงานด้านการรักษาความสะอาดของชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

                   6.2 จัดระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิภาพ และจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยชุมชน และขยะอันตรายชุมชน อย่างเพียงพอ

                   ๖.3 สร้างจิตสำนึกและค่านิยมการคัดแยกขยะมูลฝอย การนำกลับมาใช้ซ้ำ นำกลับมาใช้ใหม่

                   ๖.4 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าและมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ  พลังงาน สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรทรงคุณค่าอื่น ๆ ให้ประชาชนในท้องถิ่นเกิดความรัก  ความหวงแหน  และรักษาไว้ให้อยู่ในท้องถิ่น

                   6.5 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในชุมชนให้ร่มรื่น สะอาด และจัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หรือที่ออกกำลังกายของชุมชน

               ๗. นโยบายด้านการพัฒนาการบริหารจัดการที่ดี และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน

                   ๗.๑ พัฒนาเทศบาลให้ทันสมัย  โปร่งใส  รวดเร็ว  คุ้มค่า และมีประสิทธิภาพในการทำงาน  เพื่อประชาชนในท้องถิ่น

                   ๗.๒ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาความรู้ของบุคลากร  การทำงานเป็นทีมและใกล้ชิดกับประชาชน

                   ๗.๓ ปรับปรุงพัฒนาสถานที่ปฏิบัติงานและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้เพียงพอ เพื่อความสะดวก  รวดเร็ว  มีประสิทธิภาพ  และเอื้อต่อการให้บริการแก่ประชาชน

                   7.4 จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน   โดยการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการประชาชน

                   7.5 สร้างกลไก หรือช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการได้โดยสะดวกยิ่งขึ้น และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ผลงาน กิจกรรมและการดำเนินงานของเทศบาล

                   7.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ

                   7.7 บริหารงาน ด้วยการมีส่วนร่วม ระหว่างเทศบาล ผู้นำชุมชน กำนันผู้ใหญ่บ้าน กับประชาชน เน้นการทำงานแบบบูรณาการ โปร่งใส และตรวจสอบได้จริง

               ขอขอบพระคุณท่านประธานสภาเทศบาล  และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าแลงทุกท่าน ที่ให้โอกาสในการชี้แจงนโยบายในการพัฒนาเทศบาลตำบลท่าแลง  กระผมและผู้ช่วยผู้บริหารขอยืนยันกับสภาเทศบาลตำบลท่าแลงว่า การกำหนดนโยบายดังกล่าววางอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลและการปฏิบัติได้จริง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งกระผมและผู้ช่วยผู้บริหารพร้อมที่จะเดินหน้านำนโยบายที่กำหนดไว้ไปปฏิบัติอย่างจริงจัง  และจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนอำเภอ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน  ในความร่วมมือนำนโยบายสู่การปฏิบัติ   เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่าแลงต่อไป