ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 6 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายใตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 29 กันยายน 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2566)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 10 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 9 มิถุนายน 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 19 เมษายน 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยงานเทศบาลตำบลท่าแลง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 19 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 3 มีนาคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 27 ธันวาคม 2565 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565