ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 การใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2564 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 29 ตุลาคม 2564 เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 ตุลาคม 2564 รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 กันยายน 2564 รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ตามงบแสดงฐานะการเงิน
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 10 มิถุนายน 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฏาคม 2564 - เดือนกันยายน 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 21 เมษายน 2564 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564