แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 15 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 -2565)เพิ่มเติมฉบับที่ 1แก้ไขครั้งที่ 1 ของเทศบาลตำบลท่าแลง