แผนการดำเนินงาน

Displaying 1-5 of 16 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาดำเนินงานเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 -2565 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)