รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ

Displaying 1-5 of 9 results.
เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)
รายงานผลการมารับบริการของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564
รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562