แผนป้องกันการทุจริต

Displaying 1-5 of 25 results.
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2565
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักปลัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตราการ/กิจกรรม ตามแผนนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565