แผนอัตรากำลัง

Displaying 1-5 of 36 results.
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ