แผนอัตรากำลัง

Displaying 6-10 of 38 results.
เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าส่วนราชการ
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
เรื่อง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลมอบหมายหน้าที่ให้พนักงานเทศบาล
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล