แผนอัตรากำลัง

Displaying 26-30 of 38 results.
แผนอัตรากำลัง-3-ปีเทศบาลตำบลท่าแลง-2564-2566
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การกำหนดกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นของเทศบาลตำบลท่าแลง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงาน ของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในเทศบาลตำบลท่าแลง
ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง ใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2564 - 2566) (ฉบับปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ)
เรื่อง การแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ ตามแผนอัตรากำลังสามปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566)