แผนอัตรากำลัง

Displaying 11-15 of 38 results.
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลภายนอกเทศบาลตำบลท่าแลง ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น ประจำปี 2564
โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นด้านการแต่งกาย คนแต่งกายดีศรีท่าแลง ประจำปี 2564
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เรื่อง ขออนุมัติจัดทำข้อบังคับเทศบาลตำบลท่าแลง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ ประจำปี พ.ศ. 2564