หน่วยงานและอำนาจหน้าที่

อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของเทศบาลตำบลท่าแลง

1. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา  50  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 กําหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)     รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2)     ให้มีและบํารุงทางบกและทาง

(3)     รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4)     ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5)     ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6)     ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7)     ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8)     บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทั้งถิ่น

(9)     หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2. อํานาจหน้าที่ตามมาตรา  51  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1)     ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา

(2)     ให้มีโรงฆ่าสัตว์

(3)     ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม

(4)     ให้มีสุสานและฌาปนสถาน

(5)     บํารุงและส่งเสริมการทํามาหากินของราษฎร

(6)     ให้มีและบํารุงสถานที่ทําการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้

(7)     ให้มีและบํารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น

(8)     ให้มีและบํารุงทางระบายน้ำ

(9)     เทศพาณิชย์

3. อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ให้เทศบาลเมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจ และหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ดังนี้

(1)     การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

(2)     การจัดให้มีและบํารุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ

(3)     การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ

(4)     การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่น ๆ

(5)     การสาธารณูปการ

(6)     การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ

(7)     การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน

(8)     การส่งเสริมการท่องเที่ยว

(9)     การจัดการศึกษา

(10)   การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส

(11)   การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันของท้องถิ่น

(12)   การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

(13)   การจัดให้มีและบํารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

(14)   การส่งเสริมกีฬา

(15)   การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน

(16)   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น

(17)   การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

(18)   การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย

(19)   การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล

(20)   การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน

(21)   การควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(22)   การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์

(23)   การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธารณอื่น ๆ

(24)   การจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

(25)   การผังเมือง

(26)   การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร

(27)   การดูแลรักษาที่สาธารณะ

(28)   การควบคุมอาคาร

(29)   การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(30)   การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(31)   กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

สำนักปลัดเทศบาล

    มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในเทศบาลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล

กองคลัง

    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาล และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

      

กองช่าง

        มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่น ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองสวัสดิการสังคม

    มีหน้าที่ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่

  • งานจัดตั้งชุมชน  แต่งตั้งคณะกรรมการชุมชน  งานจัดตั้งกลุ่มสตรี
  • งานสนับสนุนการพัฒนาชุมชนในทุกๆ ด้าน อาทิ  การพัฒนาด้านกีฬา , วัฒนธรรมประเพณีชุมชน  การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่
  • งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์  ตลอดจนงานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
  • งานให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ  เช่น  อัคคีภัย  วาตภัย  และอุทกภัย
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านอาชีพ  อาทิ โครงการฝึกอบรมอาชีพ และงานส่งเสริมด้านการเกษตร

 

กองการประปา

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงาน  ดังนี้

  • บริการผลิตและจำหน่ายน้ำประปาสะอาดให้แก่ประชาชน
  • รับเรื่องเรียนและแก้ไขปัญหาท่อประปาแตก   น้ำไม่ไหล  น้ำไหลอ่อน  น้ำขุ่น เป็นต้น
  • แจ้งขอติดตั้งมิเตอร์ประปา  ขอขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาใหม่
  • รับชำระค่าน้ำประปา
  • งานขอรับบริการสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค