รายงานติดตามผลการดำเนินงานประจำปี

Displaying 1-4 of 4 results.
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559