แผนอัตรากำลัง

Displaying 16-20 of 38 results.
เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
เรื่อง ยกเลิกคำสั่ง และแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการปฏฺิบัติราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลท่าแลง
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง