ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 29 มีนาคม 2567 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 3 (ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2567)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 22 มกราคม 2567 เรื่อง รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 28 ธันวาคม 2566 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 2(ตั้งแต่เดือนมกราคม -เดือนมีนาคม 2567)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 28 พฤศจิกายน 2566 เรื่อง รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 6 ตุลาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายใตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 6 ตุลาคม 2566 รายงานการรับ-จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 29 กันยายน 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม ถึงธันวาคม 2566)
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 10 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 9 มิถุนายน 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 19 เมษายน 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยงานเทศบาลตำบลท่าแลง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565