ข่าวการเงิน

 ประเภท : รายงานทางการเงิน 10 กรกฎาคม 2566 รายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 19 เมษายน 2566 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน หน่วยงานเทศบาลตำบลท่าแลง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2565
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 19 เมษายน 2566 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 3 มีนาคม 2566 รายงานแผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 ประเภท : รายงานทางการเงิน 27 ธันวาคม 2565 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 7 ธันวาคม 2565 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2566)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 1 กันยายน 2565 แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึงธันวาคม 2565)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 27 เมษายน 2565 แผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ .2565 (ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 31 มีนาคม 2565 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2564 - ถึงเดือนมีนาคม 2565)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 28 ธันวาคม 2564 เรื่อง รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564