ข่าวการเงิน

 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มีนาคม 2564 แผนการใช้จ่ายเงินรวม (ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2564)
 ประเภท : สถิติการเงิน 2 กุมภาพันธ์ 2564 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 13 มกราคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ธันวาคม 2563 แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2564
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 28 ธันวาคม 2563 เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม 2564)
 ประเภท : งบแสดงฐานะการเงิน 30 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 30 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : สถิติการเงิน 30 ตุลาคม 2563 เรื่อง รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 ประเภท : งบรายรับ-รายจ่าย 9 ตุลาคม 2563 ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง แผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึงเดือนธันวาคม 2563)