- มาตรา 7 (4) เรื่อง มอบหมายหน้าที่การงานและความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลท่าแลง