- มาตรา 9 (4) ระเบียบเทศบาลตำบลท่าแลง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ