- มาตรา 9 (4) ประกาศเทศบาลตำบลท่าแลง เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง/ เรื่องประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2561 /เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.