- มาตรา 9 (4) คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ