- มาตรา 9 (4) ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประจำปี พ.ศ. 2561