- มาตรา 9 (4) เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลท่าแลง