- มาตรา 9 (4) เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน ของเทศบาลตำบลท่าแลง