มาตรา 7 (4) พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540