- มาตรา 9 (4) เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลท่าแลง