- มาตรา 9 (4) เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ