- มาตรา 9 (4) เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตำบลท่าแลง อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี