พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง