พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 ประเภท : กฎหมายที่เกี่ยวข้อง