เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปี พ.ศ. 2565

 ประเภท : ระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง