เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ