เรื่อง จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

 ประเภท : คำสั่ง/ประกาศ