แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างรอบการประเมินครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!