กพร.การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฏร กรณีแก้ไขรายการสัญชาติ