กพร. การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไป จากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกัน