ผู้มีรายได้น้อย หมู่ 1 (ขอความช่วยเหลือจากสนง.พัฒนาสังคมฯ)

1 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

✍วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566✍
นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล
ท่าแลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม ลงพื้นที่อำนวยความสะดวก ให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี พร้อมทั้งประสานงานผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านคอละออม

ในการสอบถามข้อมูลความเป็นอยู่ รายได้ ถ่ายภาพที่อยู่อาศัย ประกอบการพิจารณา
ขอความช่วยเหลือเป็นผู้มี่รายได้น้อย หมู่ 1 บ้านคอละออม จำนวน 1 ราย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!