มอบสนับสนุนของรางวัล (งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี)

6 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

มอบสนับสนุนของขวัญ ( ผ้าห่มนวม) จำนวน 3 ผืน ให้กับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

เพื่อใช้ในกิจกรรม “งานวันคนพิการสากลจังหวัดเพชรบุรี ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!