ลงพื้นที่บ้านเด็กแรกเกิด หมู่ 2/3 และหมู่ 10

6 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 10 ประสานงาน นัดหมายวันเวลา บ้านเด็กแรกเกิดในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ จำนวน 3 ราย

เพื่อเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านเด็กฯ

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!