ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเด็กแรกเกิดร่วมกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

7 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันอังคาร ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง

มอบหมายให้

เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ร่วมกับหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาฯ/เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี

เพื่อเยี่ยมบ้านเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ที่มีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

ติดตามการเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ป.1)

เข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข และสวัสดิการอื่นๆ

หมู่ 2 หมู่ 3 และหมู่ 10 จำนวน 3 ราย

โดยมี…นายพิทักษ์ ผึ้งหลวง ผู้อำนวยการ รพสต.ท่าแลง/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ประธานอสม.และอสม. ร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณทุกท่าน

ในความร่วมมือเป็นอย่างดี มา ณ โอกาสนี้

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!