ลงพื้นที่นัดหมาย วัน/เวลา ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 1-7/9-10

22 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่นัดหมาย วัน/เวลา ให้กับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ในการเตรียมเอกสารขอรับการช่วยเหลือด้านเงินสงเคราะห์ ในพื้นที่ตำบลท่าแลง หมู่ 1-7 และหมู่ 9-10

เพื่อเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี จะได้สอบถามข้อมูลด้านที่อยู่อาศัยและรายได้

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 และให้การช่วยเหลือต่อไป

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!