เทศบาลตำบลท่าแลงจัดประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570

23 กุมภาพันธ์ 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เทศบาลตำบลท่าแลงได้ดำเนินโครงการจัดประชุมประชาคมตำบล เพื่อเป็นการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 -2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่น

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!