ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง

13 มีนาคม 2566
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง เปิดรับสมัครเด็กในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง  โดยการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม 

ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีรายละเอียด  ดังนี้

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1  เด็กต้องมีสัญชาติไทย

1.2  มีอายุครบ 2-5 ปีบริบูรณ์ (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564)

1.3  มีภูมิลำเนาในเขตเทศบาลตำบลท่าแลง

1.4  เป็นเด็กที่มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่นๆ

1.5  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เหมาะสมตามวัย

2. หลักฐานการรับสมัคร

          2.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว

          2.2  ทะเบียนบ้านส่วนที่มีชื่อเด็ก (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ

          2.3  สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ

          2.4   สำเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา จำนวน 1 ชุด

          2.5  รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว จำนวน  6 รูป

          2.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)

          2.7  ทะเบียนบ้านส่วนที่มีชื่อบิดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา   จำนวน  1  ฉบับ

          2.8  ทะเบียนบ้านส่วนที่มีชื่อมารดา (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน  1  ฉบับ

          2.9   สำเนาประวัติการรับวัคซีน/ประวัติการเจ็บป่วย/โรคประจำตัว/บันทึกสุขภาพ

          2.10  ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันสมัคร

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

         3.1  เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่  6 – 28 กุมภาพันธ์ 2566 ในวันและเวลาราชการ

         3.2 รับสมัคร  ณ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง หมู่ที่ 4 ตำบลท่าแลง  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

4. กำหนดการเปิด - ปิด ภาคเรียน

          ปีการศึกษา  2566 ( ระหว่างวันที่  17  พฤษภาคม  2566  -   15  พฤษภาคม  2567)

5. สวัสดิการต่างๆ

        5.1 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ  100 บาท/ปี

        5.2 ค่าหนังสือเรียน คนละ  200 บาท/ปี

        5.3 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ  300 บาท/ปี

        5.4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คนละ 215 บาท/ปี

        5.5 อาหารกลางวัน และอาหารเสริมนม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลงจัดให้ฟรีตลอดปีการศึกษา

6. เครื่องใช้สำหรับเด็ก

          6.1 เครื่องใช้ส่วนตัวที่ผู้ปกครองต้องเตรียมให้เด็กตั้งแต่วันเปิดเรียนวันแรก เช่น แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แป้ง แก้ว ผ้าเช็ดหน้า 

          6.2 เครื่องใช้ที่ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดให้ ประกอบด้วย ชุดพละศึกษา ชุดไทย ที่นอน

7. การรักษาความปลอดภัยแก่นักเรียน

        7.1 การรับ – ส่งเด็กนักเรียน ผู้ปกครองต้องลงลายมือชื่อทุกครั้ง

        7.2 ผู้ปกครองต้องนำเด็กมาส่งให้ผู้ดูแลเด็ก เวลา ๐๗.๓๐ น. และมารับกลับตั้งแต่  เวลา  ๑๕.๐๐ - ๑๖.๓๐  น. ทั้งนี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไม่ประสงค์ให้เด็กอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยไม่มีผู้ดูแลเด็กเว้นแต่มีความจำเป็นต้องขออนุญาตต่อหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในแต่ละครั้ง

        7.3 ในกรณีที่เด็กหยุดเรียนด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทราบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางโทรศัพท์

        7.4 ห้ามเด็กนำเครื่องมือ  เครื่องใช้ ที่อาจเกิดอันตรายมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยเด็ดขาด

        7.5 ห้ามมิให้เด็กสวมหรือนำเครื่องประดับ ของเล่นราคาแพงมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหากฝ่าฝืนและเกิดการสูญหายทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

        7.6 หากผู้ปกครองมีปัญหาใดๆเกี่ยวกับตัวเด็กให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง สังกัดเทศบาลตำบลท่าแลง โดยตรง

 

           ผู้ปกครองที่สนใจ ส่งบุตรหลานเข้ารับการเตรียมความพร้อม ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่าแลง

สังกัด เทศบาลตำบลท่าแลง โทร 032-784242 ในวัน และเวลาราชการ

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง