ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาศัย กรณีขอความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

19 พฤษภาคม 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบล

ท่าแลง มอบหมายให้

-เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่อาศัย/รายได้/สมาชิกภายในครัวเรือน หมู่ 10 จำนวน 1 ราย

กรณีขอความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

ให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!