ประชุมคัดเลือกและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566

29 มิถุนายน 2566
 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566

นายพรชัย ภู่ระหงษ์ นายกเทศมนตรีตำบลท่าแลง มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

เข้าร่วมประชุมคัดเลือกและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตกล่มเป้าหมาย

ตามโครงการสร้างเสริมสวัสดิการสังคม ประจำปี 2566

กิจกรรมประกอบด้วย

1.การบรรยายเรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดสวัสดิการสังคม

2.จัดทำแผนการช่วยเหลือจัดการรายกรณี

โดย รศ.ดร.ศุภณัฏฐ์ ทรัพย์นาวิน

3.สรุปแผนการช่วยเหลือจัดการรายกรณี โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเพชรบุรี

โดย...นายสุรพิเชษฐ์ สุขโชติ ผู้ปกครองสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก จังหวัดเพชรบุรี

รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเพชรบุรี

เป็นประธานเปิดและปิด การประชุมครั้งนี้

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่าแลง

เทศบาลตำบลท่าแลง ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน (สมาชิกสภาเทศบาล /ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน/ประธาน

อสม. และประธานกลุ่มสตรีตำบลท่าแลง

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลท่าแลง

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!